top of page

Services

ภาพปกเซเนล่า-07.jpg

Senera Senior Wellness ดูแลผู้สูงวัยในทุกระดับตั้งแต่ผู้สูงวัยที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ตลอดจนถึงผู้สูงวัยที่ต้องการความช่วยเหลือ สภาพแวดล้อมภายนอกถูกออกแบบเพื่อสร้างบรรยากาศและทัศนียภาพที่ร่มรื่น การวางโครงสร้างพื้นที่โดยรอบที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงวัย ให้บริการใน 3 ส่วน

Picture12.jpg

Senera Senior Living

ให้บริการที่พักและการดูแลผู้สูงวัยที่แข็งแรง (Active Aging)

และผู้สูงวัยทุกคนที่ต้องการพัฒนาศักยภาพ ด้วยกิจกรรมที่

หลากหลาย ได้รับการออกแบบมาอย่างเฉพาะบุคคล มีความเหมาะสมกับผู้สูงวัย เพื่อพัฒนาและฟื้นฟูอย่างเป็นองค์รวม ทั้งด้านร่างกาย จิตใจและอารมณ์ได้อย่างครอบคลุมสมวัย อาคารพักอาศัย   5  ชั้น  4,000 ตร.ม.   Active Senior 49 เตียง

Alternative Medical Center

ตอบโจทย์การให้บริการอย่างครอบคลุม ด้วยกิจกรรมที่ผู้สูงวัยเข้าใช้บริการได้อย่างหลากหลายและทั่วถึง ทั้งธาราบำบัด (Hydrotherapy)

สระว่ายน้ำกลางแจ้ง      กิจกรรมบำบัด      และกายภาพบำบัดร่วมกับ

J Vasu Pain Management แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาด้านกระดูกและข้อ การลดอาการปวดอย่างครบวงจร เพื่อพัฒนาและฟื้นฟูอย่างเป็นองค์รวม ทั้งด้านร่างกายจิตใจและอารมณ์ได้อย่างครอบคลุมสมวัย อาคารกิจกรรม 1,750 ตร.ม.

messageImage_1641551098011.jpeg
SENERA-KUBON5.png

Senera Vimut Health Service

ให้บริการที่พัก และการดูแลผู้สูงวัยที่ต้องการการฟื้นฟูร่างกาย และผู้สูงวัยทุกคนที่ต้องการพักฟื้น พร้อมการดูแลจากบุคลากรทางการแพทย์ตลอด 24 ชั่วโมง ภายในห้องพักถูกออกแบบมามีความเหมาะสมกับผู้สูงวัยเพื่อพัฒนา       และฟื้นฟูเป็นองค์รวม

ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ได้อย่างครอบคลุมสมวัย 5,713 ตร.ม. 4 ชั้น แบ่งเป็น OPD Clinic และ Non-active Senior 78 เตียง

bottom of page